Vyvěšeno dne: 27. 12. 2018 / Sejmuto dne: 6. 1. 2019

Usnesení z jednání zastupitelstva obce Slatina

Konaného dne 17. 12. 2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 2. zasedání ZO
 2. schvaluje ověřovatele zápisu Pavla Kandra a Václava Vodičku a zapisovatelku Mgr. Janu Renčovou              
 3. schvaluje zápis a usnesení z ustanovujícího zasedání ZO ze dne 31.10.2018
 4. schvaluje zprávu o čerpání rozpočtu a rozpočtová opatření za rok 2018
 5. schvaluje rozpočet obce na rok 2019
 6. schvaluje rozpočtový výhled obce Slatina na rok 2020-2021
 7. bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Horažďovicko
 8. schvaluje návrh rozpočtu na rok 2019 DSO Radina
 9. schvaluje dotaci DSO Horažďovicko, IČO 022770935 na pořízení pojízdné prodejny ve výši 19.591,- Kč
 10. schvaluje poskytnutí dotace na zajištění pečovatelské služba Oblastní charitě Horažďovice IČO 66344999 na rok 2019 ve výši 5.000,- Kč
 11. schvaluje výši odměn za výkon funkcí neuvolněných členů zastupitelstva od 01.01.2019 ve stejné výši stanovené ZO dne 31.10.2018
 12. schvaluje jmenování členů inventarizační komise
 13. schvaluje výši čerpání finančních prostředků pro lesního hospodáře na rok 2019
 14. odložilo schválení odměny pro účetní za rok 2018 po provedení auditu obce za rok 2018
 15. schvaluje smlouvy zimní údržby obce pro období 2018/2019
 16. pověřuje starostku obce jednáním o změně vedení VN na pozemku č. 2046/75 k.ú. Slatina
 17. schvaluje starostce obce rozhodovat o rozpočtových změnách v roce 2019 do výše 250.000, Kč.
 18. neschvaluje zapojení obce Slatina do projektu „ Atraktivní region“  DSO Horažďovicko
 19. souhlasí s úhradou částky 9.660,- Kč na projekt PSOV PK 2018 s názvem „Společné pořízení odpočinkového a naučného mobiliáře pro občany a návštěvníky Prácheňska“.


Ve Slatině dne 17. 12. 2018


Marie Šolcová
starostka obce


Dokumenty ke stažení: