Zřizovací listina k židovskému hřbitovu z roku 1723

"Já Václav Ferdinand Kunáš z Machovic, pán ve Slatině, oznamuji mocí tohoto listu za sebe, své dědice, nástupce a všecky jiné držitele budoucí tohoto statku, veřejně a před každým, zvláště kde je zapotřebí, jakož že moji slatinští chránění židé ve svém nejponíženějším suplicandu uvedli, čímž jim temtéž místo, tak zvané Hradce - poněvadž již beztoho 12 židovských mrtvol pětapadesáte let tam leží pohřbeno - k jejich pohřbívání privilegováno jest a k jejich dispozici, držení a užívání na věčné časy vykázáno. Jelikož již oni jmenovaní židé z místa toho Hradců, které se v délce 8 sáhů a v šírce též 8 sáhů rozkládá, jakož i pěší přístup s mrtvým tělem do mých slatinských důchodů padesát rýnských zlatých zaplatiti se zavázali a takovouto sumu padesáti zlatých již v dobré měně mým jmenovaným důchodům zaplatili; protož jsem jim také na slušnou prosbu neprodleně povolil a zavázal se pro sebe, své dědice a budoucí držitele statku Slatiny, nejen všem nynějším, ale i budoucím slatinským židům takovouto milost je prokázati a je oprávniti, aby tímtéž, nahoře jmenovaným místem na Hradcích dle své libosti vládnuli a nakládali a ku svým pohřbům na věčné časy je používati směli. Avšak s tím naléhavým požadavkem, aby předně ono místo na svůj náklad ohradili, za druhé z každého mrtvého těla 45 krejcarů, z cizího ale 1 zlatý, bylo-li by dítě jednoroční 25 krejcarů, z dítěte přes 1 rok do 3 roků nahoře určených 45 krejcarů do mých slatinských důchodů nebo všech budoucích majitelů zaplatiti povinni byli, přičemž se jim lítostivě udělené privilegium, svoboda a milost uděluje, moje a mých dědiců silná ochrana, dále závazek v nejmenším nepřekážeti jim jak v pohřbívání těch osob anebo mrtvých těl, tak i výše vysazené poplatky jim nezvyšovati.


Ku větší poctivosti a potvrzení všeho vlastnoručně jsem podepsal a svou šlechtickou pečeť přivěsiti dal. To na mém statku Slatině dne 9. března 1723.

Wentzel Ferdinand Kunasch von Machowitz"