Vintířova stezka

Horažďovice – Blatná

Místo Vzdálenost (km) Čas (hod)
Vycházkovou chůzí
Nadmořská výška (m)
Horažďovice 0 125,6 0:00 430
Babín 3,5 129,1 0:50 430
Svéradice 2,5 131,6 0:40 450
Slatina 2 133,6 0:30 490
Chanovice 4 137,6 1:00 550
Kadov 5 142,6 1:15 510
Vrbno 2 144,6 0:30 480
Blatná 6 150,6 1:45 440
Celkem 25 km   6:30  

V Horažďovicích opouští Vintířova stezka údolí Otavy. Směrem k Chanovicům dostává krajina pahorkatinný ráz s množstvím rybníků a rybníčků. Jedná se o řídce osídlenou příhraniční oblast s malebnou krajinou. Chanovicko se nachází v rozvodí řek Otavy a Berounky. Vrcholovou partií prochází hlavní rozhraní mezi Šumavou a Brdy. Celé pohoří je tvarováno tak, že na jihozápadě přechází mírným sklonem na Šumavu, zatímco na severovýchodní straně je skloněno na Brdy a Blatenskou pahorkatinu. Přírodně zachovalé a cenné jsou zde mnohé krajinotvorné prvky. Putování je lemováno množstvím sakrálních staveb – kaplí, kapliček, božích muk, křížků, soch, památných stromů, památníčků, studánek a dalších zajímavých míst, jenž vytvářejí neopakovatelné kouzlo zdejší krajiny.

Svéradice (i)

Poutní kaple sv. Bartoloměje ve Svéradicích

Archeologické nálezy datují první slovanské osídlení do 10.-12. století. První písemná zmínka je z roku 1264. Jádrem osídlení bývala raně středověká tvrz, na jejíchž základem mnohem později vznikl přestavbou hospodářský poplužní dvůr. Na zdejší tvrzi se narodil známý jesuitský spisovatel a misionář Albrecht Chanovský z Dlouhé Vsi.

Poutní kaple sv. Bartoloměje – nad vsí se nachází poutní kaple z druhé poloviny 16. století, přestavěná do nynější novogotické podoby v polovině 19. století.

V obci samotné se uchovalo několik stavebních památek ve stylu jihočeského selského baroka (statky, kaple).

Slatina (i)

V obci se zachovala v původních stavebních dispozicích židovská synagoga, dnes soukromý majetek. O dřívější poměrně velké židovské komunitě v Slatině a okolí svědčí místní židovský hřbitov, ležící stranou vsi poblíž kamenolomu. Později se budova synagogy nevyužívala a stala se školou.

Slatina byla vždy vyhlášenou kamenickou obcí a jak zdejší žula, tak i zruční kameníci patřili k vyhledávaným.

Chanovice (i)

Kostel Povýšení sv. Kříže v Chanovicích

Dominantou obce (560 m n. m.) je kostel Povýšení sv. Kříže s přilehlým barokním zámkem a areálem budov bývalého panského dvora. Významnými držiteli panství byl rod Chanovských z Dlouhé Vsi. V zámku, postaveném v pozdně barokním slohu na místě starší tvrze, je dnes škola.

Péčí obecního úřadu vznikla dvě menší muzea. Expozice Řemeslo má zlaté dno se věnuje tradičním řemeslům regionu a je umístěna stylově ve sklepení zámku. Expozice Kdo si hraje, nezlobí soustřeďuje hračky, hry, loutky a celou hernu. Muzea se nacházejí v bývalých hospodářských budovách zámku. Návštěvy obou expozic je možno předem telefonicky dojednat na telefonním čísle 00420 375 514 345 nebo 00420 375 514 353.

Z podnětu Vlastivědného muzea v Klatovech vznikl v Chanovicích skanzen šumavských staveb, který se neustále doplňuje. Každoročně zde tráví prázdniny a dovolené řada nadšenců, kteří obětavě zdarma pomáhají při rozšiřování skanzenu, opravě a údržbě staveb. Skanzen je volně přístupný.

Obec se dynamicky rozvíjí především zásluhou místního velkého dřevařského a stavebního kombinátu.

Kadov (i)

Kadov

Okolí Kadova, překvapí svou malebností a přirozeností. Jedná se o krajinu členitou a pahorkatou, která tvoří přirozené propojení se Šumavou. Obec leží na táhlém hřbetu 511 m n. m. na křižovatce cest z Blatné a Horažďovic. Původní starou dřevěnou tvrz obehnanou příkopem zde nechal postavit Racek ze Žihobec. Již ve 14. století sídlo vlastnili vladykové Vintíř a Jaroslav z Kadova. V průběhu staletí ves často měnila majitele. Návštěvníka obce zaujme především stará část s mnoha zajímavým historickými památkami. Okolí upoutá zejména četným žulovými balvany, které zabránily velkému scelení polí a luk. Díky tomuto "obtížnému" terénu se zachovala spousta lesíků, vršíků, remízků a cest, jež dodávají krajině osobitý vzhled. Zvláštní pozornosti se těší Kadovský viklan na okraji obce. O jiném kamenu se vypravuje, že při svém putování na něm odpočíval sv. Vojtěch.

Blatná (i)

Zámek v Blatné

Město se proslavilo především pěstováním růží. Již v první polovině 13. století zde stávala vodní tvrz, kterou Bavorové ze Strakonic přestavěli na vodní hrad. Pozdějšími úpravami vzniklo pohodlné zámecké sídlo, které je jedním z mála dochovaných vodních zámků v ČR. V 15. století byl majitelem Jaroslav Lev z Rožmitálu, švagr krále Jiřího z Poděbrad, který se odtud roku 1465 vydal na diplomatickou cestu po Evropě, popsanou v románu Z Čech až na konec světa. Kromě zámku jsou v Blatné zajímavé ještě další památky. Zejména farní kostel Nanebevzetí P. Marie patří k nejvzácnějším dílům pozdní gotiky.

Zde zatím putování po značené trase Vintířovy stezky končí. S využitím turistické mapy nebo autoatlasu je možné pokračovat až do cíle naší cesty - Břevnovského kláštera v Praze. I v tomto úseku jsou desítky pozoruhodných míst, historických i přírodních zajímavostí, které si zaslouží vaši pozornost.

Příbram (i)

Svatá Hora v Příbrami

Příbram je známým horním městem, které se může chlubit množstvím historických památek. Nejstarší písemný doklad z roku 1216 hovoří o prodeji statku Příbram pražskému biskupství (biskup Ondřej II.) od opata kláštera v Teplé. Ale lidé zde žili již daleko dříve. Od 4. století před n. l. zde těžili zlato a stříbro Keltové. Avšak už před třemi tisíci lety vznikla v blízkosti nedaleké říčky Litavky pověstná Litavská stezka, která při výměně zboží v prostoru dnešních středních Čech měla stejný význam jako stezka Zlatá - Pasovská. Dominantou města je mariánské poutní místo Svatá Hora, která je nejen nejvýznamnějším a nejstarším mariánským poutním místem v Čechách, ale také pravou pokladnicí umění. K areálu Svaté Hory patří také několik památek stojících v bezprostřední blízkosti poutního místa. Kamenný sloup se zlacenou sochou Panny Marie svatohorské, který stojí uprostřed na prostranství v ose Pražské brány, dal pořídit roku 1661 Jaroslav Koc z Dobrše. Ve svahu nad příjezdovou cestou je velké sousoší Kalvárie.

Od roku 1990 je duchovní správa Svaté Hory opět svěřena kněžím kongregace Nejsvětějšího Vykupitele - redemptoristům.

Praha – Břevnovský klášter (i)

Břevnovský klášter v Praze

K založení kláštera přispěl druhý pražský biskup sv. Vojtěch, který v roce 993 přivedl z Říma skupinu benediktinských mnichů. Od samého začátku měl Břevnov přímou podporu bavorského kláštera v Niederaltaichu, odkud pocházel nejen břevnovský opat Menhart, ale i poustevník Vintíř, jenž zde v roce 1045 našel svůj poslední odpočinek. Za husitských válek byl klášter vypleněn, avšak Vintířovy ostatky byly včas převezeny do Police. Při opravách kostela v první polovině18. století byla v Polici pod oltářem sv. Máří Magdaleny objevena dřevěná skříňka s kostmi a lebkou. Přes nedostatek důkazů se od počátku věřilo, že jde o ostatky Vintířovy a relikvie se navrátily zpět do břevnovského chrámu. Dnes jsou uloženy v cínové schránce v oltáři sv. Štěpána v klášterním kostele sv. Markéty.


Vintířova stezka - Plán trasy osmého dne

Zdroj: http://www.dva.cz/vs/d8.html