Vyvěšeno dne: 24. 11. 2023 / Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2024 a výkaz pro hodnocení plnění rozpočtu územních samosprávných celků

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daň z příjmu fyzických osob 1111 390
DPFO 1112 25
DPFO 1113 90
DPPO 1121 550
DPH 1211 1 000
Příjmy za dobývaní nerostů 1356 40
Daň z nemovitosti 1511 333
Poplatky za komunální odpad 1345 60
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1381 15
Dotace KÚPK státní správa 4112 75
Daňové příjmy a poplatky   2 579
Les - těžba 2111 500
Pronájem pozemků 2131 50
Dary 2321 10
Příjmy z třídění odpadu (sklo, papír, plast) 2329 30
Běžné příjmy   590
PŘÍJMY CELKEM   3 169
VÝDAJE položka v tis. Kč
Pěstební činnost 1031 300
Les - těžba 1032 300
Správa lesa 1036 80
Oprava cest 2212 250
Dopravní obslužnost 2292 5
Odpadní vody, kanalizace 2321 160
Územní plán 3635 100
Vodní díla, opravy rybníků 2341 20
Ost. neinv. transf. 6409 1
Věcné dary - jubilea 3399 36,8
Kulturní akce 3319 60
El. energie (kaplička)  3326 4
Veřejné osvětlení 3631 80
Komunální odpad 3722 84,2
Nebezp. odpad 3721 80
Komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 100
Nákup pozemků 3639 30
SDH 5512 30
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 300
Opravy majetku, budovy 6171 500
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 425
Bankovní poplatky  6310 5
Pitná voda 2310 5
Platby daní a poplatků 6399 150
Krizová rezerva 5213 10
Vratka volby 6402 8
Pojízdná prodejna 2141 15
Finanční vypořádání 6402 30
VÝDAJE CELKEM   3 169
SCHODEK ROZPOČTU   0


Dokumenty ke stažení: