Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2015

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 100
DPFO /OSVČ/ 1112 20
DPFO - srážka 1113 25
DPPO 1121 250
DPH 1211 450
Daň z nemovitosti 1511 200
Popl. za kom. odp. 1337 50
Popl. ze psů 1341 1
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1351 4
Dotace KÚPK státní správa 4112 55
Daňové příjmy a poplatky   1 156
Les - těžba 2111 400
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru 2343 150
Pronájem pozemků 2131 10
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) 3722 10
Příjmy z úroků 2141 2
Běžné příjmy   572
PŘÍJMY CELKEM   1 728
VÝDAJE položka v tis. Kč
pěstební činnost 1031 180
les - těžba 1032 75
správa lesa 1036 90
údržba cest (opravy, posyp) 2212 80
dopravní obslužnost 2221 5
odpadní vody, kanalizace 2321 70
opravy rybníků 2341 20
ost. neinv. transf. 6409 4
věcné dary - jubilea 3399 15
kulturní akce 3319 45
veřejné osvětlení 3631 40
komunální odpad 3722 75
nebezp. odpad 3721 40
komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 20
neinv. transf. FO 4349 4
SDH 5512 40
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 170
opravy majetku OÚ 6171 148
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 575
Bankovní poplatky  6310 9
FV (vratka volby) 6115 13
FV (vratka volby) 6117 10
VÝDAJE CELKEM   1 728
SCHODEK ROZPOČTU   0

Dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2015 (PDF, 933 kB)