Závěrečný účet obce Slatina za rok 2013

Hospodaření obce Slatina se v roce 2013 řídilo schodkovým rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 9 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 2.387 840,62 tj. 102,77% plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 3.444 424,39 tj. 93,45% upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 1.397 600,- 1.658 671,- 1.650 028,76,- 99,48
nedaňové příjmy 318.000,- 375.207,- 448.164,86,- 119,44
kapitálové příjmy 0,- 620,- 620,- 100,00
přijaté dotace 54.400,,- 289.027,- 289.027,- 100,00
CELKEM 1.770 000,- 2.323 525,- 2.387 840,62,- 102,77

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 2.370 000,-

3.677 794,-

3.437 524,39,- 93,47
kapitálové výdaje 0,- 2.000,- 6.900,- 85,92
CELKEM 2.370 000,- 3.685 825,- 3.444 424,39,- 93,45Obec Slatina nepřijala v roce 2013 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2013 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vyšší výdaje byly kryty zůstatkem peněžních prostředků na běžném účtu.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ObÚ /výkaz FIN 2-12/.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2013 (PDF, 486kB)
Zpráva auditora (PDF, 5,18MB)