Závěrečný účet obce Slatina za rok 2012

Hospodaření obce Slatina se v roce 2012 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 3.306 656,84 tj. 94,39% plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 2.235 418,60 tj. 97,05% upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 1.251 900,- 1.606 950,- 1.471 428,72,- 91,57
nedaňové příjmy 388.000,- 405.500,- 342.181,12,- 84,39
kapitálové příjmy 0,- 1.272 900,- 1.274267,- 100,11
přijaté dotace 60.100,,- 217.980,- 218.780,- 100,37
CELKEM 1.700 000,- 3.503 330,- 3.306 656,- 94,39

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 1.700 000,- 2.301 330,- 2.233 418,60,- 97,05
kapitálové výdaje 0,- 2.000,- 2.000,- 100
CELKEM 2.303 330,- 2.235 418,60,- 2.472 349,88,- 97,05Obec Slatina nepřijala v roce 2012 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2012 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Navýšení příjmů obce vzniklo prodejem JČ části plynovodu, obec přijala 1.272 tis. Kč dle stanov DSO Radina.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové skladby jsou k nahlédnutí na ObÚ /výkaz FIN 2-12/.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2012 (PDF, 447kB)
Zpráva auditora (PDF, 2,02MB)