Povinně zveřejňované informace

Povinně zveřejňované informace dle zákona č. 106/1999 Sb. ve znění pozdějších předpisů:

1. Úplný název povinného subjektu

Obec Slatina

2. Důvod a způsob založení

Dle zákona č.367/90 (§ 11 a 70a) ve znění pozdějších předpisů.
Obec Slatina je územním samosprávným společenstvím občanů, veřejnoprávní korporací, která má postavení právnické osoby – v právních vztazích vystupuje svým jménem a nese odpovědnost z těchto vztahů vyplývající. Své záležitosti spravuje samostatně a při výkonu této samostatné působnosti se řídí zákonem a jinými právními předpisy vydanými na základě zákona.
Obec Slatina má vlastní majetek a finanční zdroje, hospodaří s nimi samostatně za podmínek stanovených platnými právními předpisy.
Obec Slatina vykonává ve svém území státní správu v rozsahu stanoveném zvláštními zákony a při výkonu této přenesené působnosti se řídí zákony a jinými právními předpisy a též usneseními vlády a směrnicemi ústředních správních úřadů a dále návrhy opatření popřípadě rozhodnutími krajského úřadu, učiněnými podle zvláštního zákona v rámci kontroly výkonu přenesené působnosti.

3. Organizační struktura

Obec je samostatně spravována zastupitelstvem obce, které je složeno ze 7 členů (rada obce se nevolí). Z řad členů zastupitelstva je volen starosta a místostarosta. Dále je zastupitelstvem zřízen finanční a kontrolní výbor.

Organizační schéma OÚ Slatina

4. Kontaktní spojení

Adresa:
Obecní úřad Slatina
Slatina 62
341 01 p. Horažďovice
Úřední hodiny:
Pátek: 18:00 - 20:00 (v jinou dobu možno po domluvě)
Kontakty:
Telefon: +420 376 514 324
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Telefon (starosta): +420 724 181 046
E-mail (starosta): Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.
Adresa internetových stránek obce:
URL: http://www.obec-slatina.eu
Adresa e-podatelny:
ePodatela

5. Bankovní spojení

 • před platbou prosím kontaktujte Obecní úřad Slatina
 • Komerční banka a.s., č.ú.: 30721-351/0100

6. IČ

IČ: 433 13 906

7. DIČ

DIČ: Obec Slatina není plátcem DPH

8. Dokumenty

Seznamy dokumentů:

9. Žádosti o informace

Podat žádost, stížnost, podnět či jiné dožádání a dále obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem můžete následujícími způsoby:

 • Osobně na OÚ Slatina na adrese Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 p. Horažďovice a to během úředních hodin, každý pátek od 18:00 - 20:00, nebo po předchozí domluvě.
 • Elektronicky pomocí elektronické podatelny.
 • Poštou na adresu Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 p. Horažďovice 

10. Příjem žádostí a dalších podání

Podat žádost, stížnost, podnět či jiné dožádání a dále obdržet rozhodnutí případně vydaná obecním úřadem můžete následujícími způsoby:

 • Osobně na OÚ Slatina na adrese Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 p. Horažďovice a to během úředních hodin, každý pátek od 18:00 - 20:00, nebo po předchozí domluvě.
 • Elektronicky pomocí elektronické podatelny.
 • Poštou na adresu Obecní úřad Slatina, Slatina 62, 341 01 p. Horažďovice

11. Opravné prostředky

Opravné prostředky dle § 5, odst. 1, písm. c zákona č. 106/1999 Sb.

12. Formuláře

Formuláře a vzory

13. Popisy postupů - návody pro řešení životních situací

14. Předpisy

Nejdůležitější používané předpisy:

 • Ústava České republiky
 • Listina základních práv a svobod
 • zákon č. 367/1990 Sb. o obcích (obecní zřízení)
 • zákon č. 128/2000 Sb. o obcích
 • zákon č. 106/1999 Sb. o svobodném přístupu k informacím
 • zákon č. 135/1982 Sb. o hlášení a evidenci pobytu občanů
 • zákon č. 135/1985 Sb. o požární ochraně
 • zákon č. 84/1990 Sb. o právu shromažďovacím
 • zákon č. 200/1990 Sb. o přestupcích
 • zákon č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích
 • zákon č. 576/1990 Sb. o pravidlech hospodaření s rozpočtovými prostředky
 • zákon č. 563/1991 Sb. o účetnictví
 • zákon č. 513/1991 Sb. obchodní zákoník
 • zákon č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny
 • zákon č. 256/1992 Sb. o ochraně osobních údajů v informačních systémech
 • zákon č. 368/1992 Sb. o správních poplatcích
 • zákon č. 152/1994 Sb. o volbách do zastupitelstev v obcích
 • zákon č. 199/1994 Sb. o zadávání veřejných zakázek
 • zákon č. 125/1997 Sb. o odpadech
 • zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích
 • zákon č. 148/1998 Sb. o ochraně utajovaných skutečností
 • nařízení Vlády 364/1999 Sb. o součinnosti orgánů státní správy s obcemi
 • zákon č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů
 • zákon č. 365/2000 Sb. o informačních systémech veřejné správy
 • zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech
 • zákon č. 254/2001 Sb. vodní zákon
 • zákon č. 229/2003 Sb. o místních poplatcích (změna zákona)
 • zákon č. 37/2003 Sb. o odměnách za výkon funkce členům zastupitelstev
 • zákon č. 500/2004 Sb. správní řád
 • zákon č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích
 • zákoník práce č. 65/1965 Sb.
 • organizační řády a interní předpisy

Úplná znění právních předpisů naleznete na Portálu veřejné správy

Vydané právní předpisy:
Vyhlášky zastupitelstva obce

15. Úhrady za poskytování informací

Obec Slatina nemá schválený sazebník. Informace jsou poskytovány zdarma.

16. Licenční smlouvy

Obec Slatina v současné době nevede licenční nebo podlicenční smlouvy.

17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb.

Výroční zpráva Obecního úřadu Slatina o poskytování informací

Doplňkové body

18. Informace podle zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů

Zpracovávané osobní údaje: PDF (318 kB), DOC (16,8 kB)

19. Informace podle zákona o informačních systémech veřejné správy (č. 365/2000 Sb., § 5, odst. 2, písm. h)

Informace o informačním systému úřadu (připravujeme)

20. Informace podle stavebního zákona (§ 165 odst. 2)

 • Územní plán (připravujeme)
 • Regulační plán (připravujeme)
 • Zpráva o uplatňování územního plánu (připravujeme)

21. Veřejně přístupné registry