Panorama - 9/2023

Zprávy ze Slatiny

20. června 2023 – Výlet do Slatiny

Chanovičtí prvňáčci 2022/2023 zakončili školní rok indiánským výletem do nedaleké Slatiny. Každý měl již od září své indiánské jméno, které jej provázelo celou první třídou. Dobrodružná cesta byla plná úkolů. V nich si ověřili poznatky ze školních lavic a zkusili nové, doposud nepoznané dovednosti. Vytvořili společně krásný obraz z otisků, doplněný mottem „UMÍME SI PORADIT“, který vyzdobí jejich třídu. Následujících devět školních měsíců jim bude připomínat, jak se vrátili z výletu unavení, barevní, ale o poznání bohatší.

Článek připravila: Jorga Grohová

17. července 2023 – Zastupitelstvo obce Slatina

  • Neschválilo směnu části pozemku p. č. 1159/12 v k. ú. Slatina u Horažďovic.
  • Vzalo na vědomí smlouvu o dílo na „Opravu komunikací ve Slatině“ s firmou Stavby Šafanda, s. r. o., z Chanovic.
  • Vzalo na vědomí aktuální stav příprav vybudování kanalizace v obci.
  • Vzalo na vědomí schválení dotace „Pojízdná prodejna – obec Slatina“ ve výši 13 000 Kč Plzeňským krajem.
  • Vzalo na vědomí rozhodnutí o poskytnutí dotace na „Opravu kapličky v obci Slatina“ od Ministerstva zemědělství ve výši 142 829 Kč.

Oprava budovy obecního úřadu

Dne 26. července 2023 předala firma STAFIS-KT, s. r. o., stavbu „Výměna oken a oprava fasády obecního úřadu“. Bylo vyměněno 11 ks plastových oken včetně vnitřních a vnějších parapetů, opraven sokl, fasáda a provedeny další související práce. Firmě patří naše poděkování za dobrou spolupráci a především za dodržení termínu předání. Celkové náklady akce byly 440 772,69 Kč, z toho byla poskytnuta dotace Krajským úřadem Plzeňského kraje ve výši 280 000 Kč.

Slatinské léto 2023

V sobotu 5. srpna 2023 se konal další ročník „Slatinského léta“. Počasí po ránu sice léto nepřipomínalo, ale odpoledne se trochu umoudřilo. Byli jsme rádi, neboť příprava této akce je časově náročná. Program zahájila dechová hudba „Nektarka“ ze Strakonic, která po celé odpoledne vyhrávala k tanci i poslechu. Pro ženy byl zajištěn prodej bižuterie, který zařizovala Aneta Čadová, jíž patří naše poděkování. Děti měly svůj dětský koutek, kde si mohly malovat na trička, navlékat korálky a pro své maminky a babičky plnily hezké pytlíčky sušenou levandulí. Dále paní Jana Křemenová malovala dětem motivy na obličej podle jejich výběru. Občerstvení zajistil pan Pavel Boček ze Svéradic. Také on měl velmi kladné ohlasy. Vzhledem k počtu hodin a přípravě, jakou musí takové akci věnovat, mu patří velký dík. Slatinské ženy opět napekly dobroty ke kávě, jež k odpolednímu posezení patří. Po skočení hudební produkce „Nektarky“ proběhlo slosování vstupenek o pěkné ceny. Děkujeme všem sponzorům, kteří

přispěli do tomboly. Večer hrál Jenda Band Honzy Klímy. Mírně přeprchalo, proto postavili hasiči dva stany doprostřed areálu, aby se mohlo tančit i za deště. Postupně se areál zaplnil hosty z Bezděkova, Jetenovic a Svéradic. Jsme rádi, že se návštěvníci z okolních vesnic k nám do Slatiny vracejí. Vyhrávalo se až do půlnoci a byla velmi dobrá nálada. Děkujeme všem, kdo se podíleli na zajištění akce, hasičům, slatinským ženám za výborné zákusky, děvčatům v dětském koutku a mnoha dalším, kteří obci každoročně pomáhají akci realizovat.

Pozvánka na pouťovou mši do kapličky ve Slatině

V pondělí 25. září 2023 se od 16:00 hodin bude konat v místní kapličce mše svatá u příležitosti svátku sv. Václava, ochránce naší země. Na výročí jeho smrti se vždy konaly poutě nebo posvícení. Tento svátek připadající na 28. září je i důležitým předělem v chodu hospodářství, neboť definitivně přichází podzim. Další den, 29. září, je podle katolického kalendáře svátkem tří archandělů: Michaela, Gabriela a Rafaela. Michael zvítězil v boji nad drakem, je tedy vyobrazován s mečem, a stal se symbolem vítězného božského řádu nad temnými silami. Je patronem policistů, vojáků, vysoko položených míst a je mu zasvěceno mnoho kostelů na vrcholcích kopců. Archanděl Rafael, jehož jméno znamená „Bůh léčí“, oplývá léčivou energií a je andělem uzdravitelem a průvodcem. Rafaelovy léčitelské schopnosti a vedení jsou popisovány už v Bibli. Je patronem léčitelství, řeči, obchodu a vzdělanosti. Ti, kteří o jeho energii požádají, jsou zbaveni bolesti, utrpení a nemoci. Archanděl Gabriel je nazýván andělským poslem, je znám jako mocný a silný, ale přitom s něžnými a láskyplnými energiemi. Byl to on, kdo zvěstoval Alžbětě a Marii narození jejich synů. Můžeme se jím inspirovat a třeba dokážeme více odpouštět sobě i druhým, být pokornější, obětavější a přijímat, že se věci dějí z nějakého důvodu a vše má svůj smysl.

SDH Slatina

Sbor dobrovolných hasičů Slatina se dne 1. července 2023 zúčastnil „Hasičského klání o putovní pohár Jana Bláhy“ v Hradišti. Družstvo mužů zvítězilo již potřetí a tím získalo pohár do svého vlastnictví. Družstvo žen obsadilo třetí místo.

Zpracovala: Marie Šolcová