Vyvěšeno dne: 24. 10. 2023 / Sejmuto dne: 

6. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 16. 10. 2023 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

 1. schvaluje program 6. zasedání ZO v tomto volebním období
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Václav Vodička
 3. určuje ověřovatele zápisu Pavla Kondra a Tomáše Pastejříka. Zapisovatelkou Lenku Hájkovou
 4. schvaluje zápis a plnění usnesení 5. zasedání ZO ze dne 17.07.2023
 5. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 3
 6. bere na vědomí dodatek č. 1 ke kupní smlouvě ze dne 9.12.2022 s AUTO VINKLER, s.r.o., IČO 28083381 se sídlem Hradišťská 2454, Budějovické Předměstí, Písek – prodloužení dodávky automobilu pro SDH Slatina do 31.01.2024
 7. schvaluje přijetí dotace ve výši 280.000, - Kč z rozpočtu Plzeňského kraje na akci „Výměna oken a fasády obecního úřadu“
 8. schvaluje dotaci na akci „Slatinské léto 2023“ ve výši 10.000, - Kč z rozpočtu Plzeňského kraje, v rámci programu „Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2023“
 9. schvaluje Obecně závaznou vyhlášku obce Slatina o místním poplatku za obecní systém odpadového hospodářství
 10. bere na vědomí finanční příspěvek na obnovu, zajištění a výchovu lesních porostů do 40 let věku ve výši 126.963, - Kč ze dne 28.08.2023 a 175.045, - Kč ze dne 8.09.2023 z prostředků Evropské unie
 11. plně podporuje obce na Březovém potoce v jejich aktivitách při snahách státu umístit na jejich území „Uložiště jaderného odpadu“ a vyloučit tyto obce z vyjadřovacích procesů souvisejících s umístěním této stavby
 12. schvaluje použití zákona č. 128/2023 Sb. o mimořádném odpuštění a zániku některých daňových dluhů pro všechny místní poplatky, které spravuje Obecní úřad Slatina
 13. neschvaluje finanční příspěvek Svazu zdravotně postižených, klub Horažďovice
 14. schvaluje smlouvy o dílo s Lukášem Chaloupkou, IČO 03710645, Slatina 26 a Jiřím Renčem, IČO 49211480 bytem Slatina 68, na zimní údržbu obce v ceně 850,- Kč + DPH za jednu hodinu výkonu traktoru a 300,- Kč + DPH pracovníka posypu od 1. 11. 2023 do 30. 4. 2024
 15. bere na vědomí rozpracovanou přípravu kanalizace v obci Slatina
 16. a) schvaluje přijetí dotace č. 41402023 v rámci Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 2023 na „Opravu komunikací ve Slatině“ ve výši 100.000, - Kč / b) bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4 / c) schvaluje převod finančních prostředků z termínovaného vkladu u Komerční banky na běžný účet vedený Komerční bankou ve výši 800.000, - Kč / d) bere na vědomí podání žádosti o dotaci pro Slatina JSDH Slatina (KT) ve výši 1.600, - Kč / e) souhlasí s cenovou nabídkou firmy Petr Pintíř, IČO 63515148, Prácheňská 87, 341 01 Horažďovice, na provedení elektroinstalace ve skladech obce p.č. 44/10, 44/18, 44/19 a 44/21 za 86.222, - Kč včetně DPH, souhlasí s cenovou nabídkou firmy FORPLAST SYSTEMS s.r.o., Říčanská 1178, 763 12 Vizovice na výrobu 4 vitrín, včetně doplňků za cenu 23.721, - Kč včetně DPH


Marie Šolcová
starostka obce

Karel Jedlička
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: