Vyvěšeno dne: 14. 2. 2021 / Sejmuto dne: 19. 3. 2021

13. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 5. 2. 2021 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina

  1. schvaluje program 13. zasedání ZO

  2. určuje ověřovatele Jaroslava Kandra, Jiřího Renče ml. a zapisovatele Milana Čadu

  3. schvaluje zápis a usnesení z 12. jednání ZO ze dne 14. prosince 2020

  4. schvaluje podání dotace „Podpora péče o pomníky, válečné hroby a pietní místa na území Plzeňského kraje“ na opravu pomníku padlým z 1. světové války

  5. schvaluje podání dotace z programu PSOV Plzeňského kraje na „Opravu a odbahnění rybníka Kutil II. etapa“

  6. schvaluje podání dotace z programu PSOV Plzeňského kraje – Územní plány

  7. schvaluje podání dotace v programu „129660 Údržba a obnova kulturních a venkovských prvků pro rok 2021 MZE“ na opravu kapličky

  8. schvaluje vypracování „Odborného posudku/variantní studie k žádosti o podporu ze SFŽP ČR podle podmínek Národního programu Životního prostředí“

  9. schvaluje podání dotace „ Výzva č. 3/2020: Projektová příprava – VH projekty“ poskytovatel Státní fond životního prostředí ČR

  10. a) schvaluje vnitřní směrnici Obce Slatina č. 1/2021 o zadávání veřejných zakázek malého rozsahu“; b) bere na vědomí jednání s majitelem pozemků p.č. 609/10 a 583/2 k.ú. Dobrotice u Chanovic ve věci přístupu na hráz rybníku Kutil; c) bere na vědomí výsledky jednání ze dne 4. února 2021 týkající se omezení jízd


Marie Šolcová
starostka obce


Milan Čada
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: