Vyvěšeno dne: 10. 2. 2018 / Sejmuto dne:  20. 2. 2018

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 7. 2. 2018

Zápis č. 1

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 7.2.2018 od 19:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan Čada, Václav Ladman, Jiří Renč, Jaroslava Chalupná, Martin Chaloupka

Omluveni: -

Přítomno: 7 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Jiří Renč, Jaroslava Chalupná; zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 7-mi hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Jiřího Renče a Jaroslavu Chalupnou

 

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

Program zastupitelstva obce Slatina 7. 2. 2018

 

  1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva
  2. Projednání pořízení hasičské stříkačky
  3. Diskuse
  4. ZávěrZastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 7 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 6-ti hlasy bez výhrad program zastupitelstva.

 

ad 1) Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 22.12.2017 – body nákupu, prodeje a směny nemovitostí obce

Zastupitelstvo bere zprávu starosty obce na vědomí

 

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh na pořízení hasičské stříkačky, podle zápisu bodu 11 ZO č. 2-16/6/17 ze dne 16.6.2017. Pan Jiří Renč předložil dvě nabídky a vysvětlil jejich obsah. První nabídka od společnosti Vincker je za cenu 191785,- Kč, druhá od společnosti Ing. Karel Gába za cenu 197500,- Kč

Pro: 7 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce Slatina schvaluje 7-mi hlasy bez výhrad nákup hasičské stříkačky PS-12 TAZ1,8 sport extra s možností osazení kovaných ojnic za cenu: 191785,- Kč od společnosti Vincker.

 

ad 3) Diskuse

V diskusi bylo projednáváno umístění turistických značek v rámci projektu „Naučná stezka Hradišťského potoka“.

 

ad 4) Závěr

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 19:30 hodin.

 

Zapisovatel:   Václav Ladman                  ………………………………………………………………

Ověřovatelé zápisu:  

Jaroslava Chalupná                            ……………………………………………………………

Jiří Renč                                   ……………………………………………………………      

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

 

Ve Slatině dne 10.2 .2017

 

Dokumenty ke stažení: zapis_07022018 (193 kB | PDF)