Vyvěšeno dne: 4. 7. 2016 / Sejmuto dne: 14. 7. 2016

Zápis z jednání zastupitelstva obce Slatina - 24. 6. 2016

Zápis č. 3

z jednání zastupitelstva obce Slatina konaného dne 24.6.2016 od 19,00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62

 

Přítomni: Ing. Václav Vachuška, Pavel Kandr, Milan  Čada, Václav Ladman, Jiří Renč,

Omluveni: Jaroslava Chalupná, Martin Chaloupka

Přítomno: při zahájení 5 členů zastupitelstva, zasedání je usnášeníschopné

 

Návrh na ověřovatele zápisu: Renč Jiří, Kandr Pavel a zapisovatele: Václav Ladman

 

Členové zastupitelstva hlasovali o navrženém zapisovateli a ověřovatelích zápisu společně.

Pro: 5 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy zapisovatele Václava Ladmana a ověřovatele zápisu Jiřího Renče a Pavla Kandra.

Jednání řídil: Ing. Václav Vachuška, starosta obce

Program jednání zastupitelstva:

 1. Kontrola usnesení z minulého zastupitelstva obce Slatina
 2. Projednání podmínek prodeje obecních parcel
 3. Projednání vypracování územního plánu obce Slatina
 4. Organizace „Vítání občánků“ v obci Slatina v roce 2016
 5. Projednání záměru směny p. p. č. 2060/1 o výměře 147 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic.
 6. Projednání hospodaření s vodou v obecních rybnících
 7. Projednání kanalizace jih Egner - Májovka
 8. Projednání nabídky na odkoupení pozemků p-í Hubertové (hráz a přilehlé pozemky rybníka Kutil)
 9. Projednání Závěrečného účtu a Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření Radina za rok 2015
 10. Projednání organizace „Slatinský patník 2016“
 11. Diskuse
 12. Závěr

Zastupitelstvo obce hlasovalo o předloženém programu jako o celku.

Pro: 6 hlasů

Proti: ---

Zdržel se: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti hlasy program zastupitelstva. Program zastupitelstva je přílohou tohoto Zápisu č. 1

 

ad 1)   Kontrola usnesení z jednání Zastupitelstva obce Slatina konaného dne 21.2.2016. Z usnesení vyplývalo zajištění cenových nabídek na pořízení informační tabule, poutače „Slatinské kameny“ a informačních ukazatelů

Informace jsou součástí diskuse

ad 2) Starosta obce předložil zastupitelstvu obce opětovně k projednání návrh podmínek prodeje obecních parcel. Byly projednány návrhy právního zástupce na obsah Nájemní smlouvy a Smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí s připomínkami zastupitelů.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: --

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce odsouhlasilo 5-ti hlasy bez výhrad obsah Nájemní smlouvy a Smlouvy o uzavření smlouvy o smlouvě budoucí pro prodej obecních parcel a pověřilo starostu obce, aby s právním zástupcem dopracoval smlouvy do konečné podoby.

ad 3)   Starostou obce byl zastupitelstvu obce předložen na základě doporučení návrh na zpracování cenové nabídky pro vypracování územního plánu obce Slatina společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Tábor, Převrátilská 330/15, PSČ 39001.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: ---

Proti: ---

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje zpracování cenové nabídky pro vypracování územního plánu obce Slatina společností Atelier M.A.A.T., s.r.o., Převrátilská 330/15, Tábor a pověřuje starostu obce na její zajištění do příštího zastupitelstva obce.

ad 4)   Starosta obce předložil k projednání organizaci „Vítání občánků“ v obci Slatina v roce 2016. Navrhl termín konání „Vítání občánků“ na 23.7.2016 od 17 hod. v budově OÚ Slatina.

Pro: 5 hlasů

Proti: -

Zdržel se: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce schvaluje 5-ti bez výhrad termín konání „Vítání občánků“ v obci Slatina na 23.7.2016 od 17 hod.

ad 5)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání opětovně záměr obce směny p. p. č. 2060/1 o výměře 147 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví obce Slatina v k. ú. Slatina u Horažďovic za p.p.č. 313 o výměře 144 m2 (ostatní plocha) ve vlastnictví p. Martina Chaloupky a paní Jany Chaloupkové, Slatina 31, v k. ú. Slatina u Horažďovic. Starosta navrhl přesunout tento bod jednání zastupitelstva na další jednání s ohledem na to, že p. Chaloupka je z dnešního jednání zastupitelstva omluven.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce 7-i hlasy bez výhrad schvaluje projednání tohoto bodu programu na dalším jednání zastupitelstva obce.

ad 6)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání záměr na hospodaření s vodou v obecních rybnících. Starosta obce navrhl, aby bylo zajištěno rovnoměrné rozdělení vody do všech vodních nádrží v místech, kde je to možné. Zároveň navrhl, aby byl zajištěn odtok vody z obecních rybníků tak, aby docházelo na stanovených výpustích k takovému odtoku, aby v následných trasách nedocházelo k jejich zbytečnému zanášení a zapáchání. Starosta obce navrhl, aby zodpovědnost za zajištění navrženého hospodaření mělo zastupitelstvo obce, případně starosta a místostarosta obce.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad schvaluje hospodaření s vodou v obecních rybnících. Zastupitelstvo obce schvaluje rovnoměrné rozdělení vody do všech vodních nádrží v místech, kde je to možné. Zastupitelstvo obce schvaluje zajištění odtoku vody z obecních rybníků tak, aby docházelo na stanovených výpustích k takovému odtoku, aby v následných trasách nedocházelo k jejich zbytečnému zanášení a zapáchání. Zodpovědnost za zajištění navrženého hospodaření má zastupitelstvo obce, případně starosta a místostarosta obce.

ad 7)   Starosta obce předložil zastupitelstvu k projednání záměr obce provedení kanalizace jih (Egner – Májovka) podle nových podkladů zpracovaných Ing. Taglem trasou od šachty na p.p.č. 2047/6, přes p.p.č. 2047/12, p.p.č. 2046/75, p.p.č. 18, p.p.č. 2046/76, p.p.č. 2046/77 a p.p.č. 2046/83 do koryta vodního toku na p.p.č 2046/35.

V části p.p.č. 2047/6, přes p.p.č. 2047/12, p.p.č. 2046/75, p.p.č. 18 by došlo k přeložení stávajícího zastrubnění plastovým potrubím a v místě stávajícího ukončení zatrubnění by kanalizace pokračovala pozemky p.p.č. 2046/76, p.p.č. 2046/77 a p.p.č. 2046/83 do koryta vodního toku na p.p.č 2046/35. Toto řešení kanalizace je navrženo tak, aby byl zajištěn konstantní a plynulý spád, vyžaduje však projednání se všemi vlastníky pozemku. Při projednávání byla přítomna na pozvání starosty obce Mgr. Eva Krechová.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad přípravu kanalizace jih (Egner – Májovka) podle nových podkladů zpracovaných Ing. Taglem trasou od šachty na p.p.č. 2047/6, přes p.p.č. 2047/12, p.p.č. 2046/75, p.p.č. 18, p.p.č. 2046/76, p.p.č. 2046/77 a p.p.č. 2046/83 do koryta vodního toku na p.p.č 2046/35. V části p.p.č. 2047/6, přes p.p.č. 2047/12, p.p.č. 2046/75, p.p.č. 18 by došlo k přeložení stávajícího zastrubnění plastovým potrubím a v místě stávajícího ukončení zatrubnění by kanalizace pokračovala pozemky p.p.č. 2046/76, p.p.č. 2046/77 a p.p.č. 2046/83 do koryta vodního toku na p.p.č 2046/35. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k projednání tohoto záměru s vlastníky uvedených pozemků.                                                               

ad 8)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání návrh p-í Hubertové na odkoupení pozemků (hráz a přilehlé pozemky rybníka Kutil), podle nabídky ze dne 23.5.2016. Zastupitelé projednali nabídku s tím, že zájmem obce je prioritně hráz a přístup k ní na p.p.č. 167/4 v k.ú. Slatina u Horažďovic (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 622 m2 a část pozemku p.č. 167/5 v k.ů. Slatina u Horažďovic (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře přibližně 450 m2.

V rámci tohoto bodu navrhnul starosta obce projednat se Státním pozemkovým fondem pronájem p.p.č. 167/2 (druh pozemku: ostatní plocha).

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-ti hlasy bez výhrad pověřuje starostu obce k jednání na odkoupení p.p.č. 167/4 v k.ú. Slatina u Horažďovic (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře 622 m2 a část pozemku p.č. 167/5 v k.ů. Slatina u Horažďovic (druh pozemku: ostatní plocha) o výměře přibližně 450 m2 s vlastníkem pozemků, p-í Hubertovou Radkou, 5. května 106, 43942 Postoloprty. Zastupitelstvo obce pověřuje starostu obce k jednání možnosti pronájmu u Státního pozemkového fondu p.p.č. 167/2 (druh pozemku: ostatní plocha) o celkové výměře 1869 m2 v k.ú. Slatina u Horažďovic.                                                            

ad 9)   Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání Závěrečný účet a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2015.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: -

Usnesení: Zastupitelstvo obce 5-i hlasy bez výhrad schvaluje Závěrečný účet DSO RADINA a Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Radina za rok 2015.

ad 10)  Starosta obce předložil zastupitelstvu obce k projednání organizace „Slatinský patník 2016“. Byly projednány patníky přátelství obcí Slatina (Znojmo), Břežany, Město Touškov, Blatná, Strzegom. Letošní ročník bude zaměřen na děti. Byly projednány sponzoři, hudba a ceny.

Pro: 5 hlasů

Zdržel se: -

Proti: -

Usnesení: Zastupitelstvo vzalo na vědomí organizaci Kamenických slavností „Slatinský patník 2016“.

ad 11)  Diskuse

V diskusi byl projednáván postoj zastupitelů k záměru „V432 Kočín – Přeštice – zdvojení stávajícího vedení 400 kV“ v souvislosti s návrhem zřízení věcných břemen dotčeným vlastníkům v k.ú. Slatina u Horažďovic.

Starosta obce informoval, že směrové tabule již byly objednány, budou dodány začátkem července. Návrh informační tabule je připraven. Silniční zrcadla jsou objednána, zpracovává se zpráva pro jejich umístění.

ad 12)  Závěr

Starosta obce jednání zastupitelstva obce oficiálně ukončil ve 21:00 hodin.

Zapisovatel:   Václav Ladman                  ………………………………………………………………

 

Ověřovatelé zápisu:   

Jiří Renč                                     ……………………………………………………………

Pavel Kandr                                   ……………………………………………………………       

 

Starosta obce: Ing. Václav Vachuška           …………………………………………………………………

Ve Slatině dne 24.6.2016