Vyvěšeno dne: 23. 6. 2024 / Sejmuto dne: 

10. zasedání Zastupitelstva obce Slatina

konaného dne 17. 6. 2024 od 20:00 hodin v prostorách obecního úřadu, Slatina 62


Zveřejněna je upravená verze dokumentů z důvodu dodržení přiměřeného rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Plné znění je k nahlédnutí na OÚ.


USNESENÍ

Zastupitelstvo obce Slatina:

 1. schvaluje program 10. zasedání ZO v tomto volebním období
 2. určuje návrhovou komisi ve složení Pavel Kandr a Václav Vodička
 3. určuje ověřovatele zápisu Lukáše Chaloupku a Karla Jedličku. Zapisovatelkou Lenku Hájkovou
 4. schvaluje zápis a plnění usnesení 9. zasedání ZO ze dne 29. dubna 2024
 5. schvaluje účetní uzávěrku za rok 2023 a závěrečný účet sestavený k 31.12.2023 a to bez výhrad
 6. schvaluje „Zprávu o výsledku přezkoumání hospodaření ÚSC Slatina“ IČO 43313906 za rok 2023
 7. bere na vědomí rozpočtové opatření č. 4
 8. schvaluje podporu pro firmu Clementas Janovice, s.r.o. a její zařazení do sítě poskytovatelů sociálních služeb v Plzeňském kraji
 9. schvaluje uzavření „Veřejnoprávní smlouvy“ o přenosu příslušnosti k projednávání přestupků s Městem Horažďovice. Výše správního poplatku za projednaný a vyřízený přestupek je stanovena na 3.000,- Kč.
 10. schvaluje “Smlouvu o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu – Mikrogranty Plzeňského kraje na podporu a oživení kulturních a uměleckých aktivit pro rok 2024 na akci „Slatinské léto 2024“. Dotace je ve výši 20.000,- Kč
 11. bere na vědomí podané dotace na úseku lesního hospodářství za rok 2024
 12. schvaluje předloženou smlouvu o dílo na akci „Oprava podlah obecních skladů – I. etapa“ a pověřuje starostku obce jejím podpisem
 13. a) bere na vědomí korekturu v zápisu ZO ze dne 17.07.2023 u bodu č. 7 - kanalizace čp. 9 47 a 38 včetně písemné omluvy e-mailem ing. V. Vachuškovi dne 11.06.2024 / b) schvaluje přeúčtování inventurního účtu 384 / c) bere na vědomí záměr Mysliveckého sdružení Svéradice o pronájem části pozemku p.č. 2024/15 v k.ú. Slatina u Horažďovic


Marie Šolcová v.r.
starostka obce


Karel Jedlička v.r.
místostarosta obce


Dokumenty ke stažení: