Vyvěšeno dne: 30.11.2018 / Sejmuto dne:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2019 a výhled pro rok 2020, 2021 a 2022

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 350
DPFO /OSVČ/ 1112 10
DPFO - srážka 1113 30
DPPO 1121 280
DPH 1211 700
Daň z nemovitosti 1511 200
Popl. za kom. odp. 1337 45
Popl. ze psů 1341 0,9
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1351 6
Dotace KÚPK státní správa 4112 60,9
Daňové příjmy a poplatky   1 683,8
Les - těžba 2111 600
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru 2343 70
Pronájem pozemků 2131 40
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) 2329 10
Příjmy z úroků 2141 0,3
Běžné příjmy   720,3
PŘÍJMY CELKEM   2 404,1
VÝDAJE položka v tis. Kč
pěstební činnost 1031 250
les - těžba 1032 500
správa lesa 1036 80
údržba cest (opravy, posyp) 2212 50
dopravní obslužnost 2292 4,4
odpadní vody, kanalizace 2321 30
opravy rybníků 2341 30
ost. neinv. transf. 6409 6
věcné dary - jubilea 3399 15
kulturní akce 3319 60
veřejné osvětlení 3631 25
komunální odpad 3722 75
nebezp. odpad 3721 25
komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 22
neinv. transf. 6409 6
SDH 5512 50
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 220
opravy majetku OÚ 6171 150
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 500
Bankovní poplatky  6310 10
ost.náklady s odpady 3729 5,7
územní plán 3635 60
pitná voda 2310 30
platby daní a poplatků 6399 50
přeložka elektrické energie 3633 150
VÝDAJE CELKEM   2 404,1
SCHODEK ROZPOČTU   0

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Slatina pro rok 2020, 2021 a 2022

ROK 2020 2021 2022
Daňové příjmy 1 680 1 680 1 700
Nedaňové příjmy 720 450 700
PŘÍJMY CELKEM 2 400 2 130 2 400
Běžné výdaje (zabezpečení chodu obce, neinvestiční opravy, financování HDM) 2 400 2 130 2 400
VÝDAJE CELKEM 2 400 2 130 2 400


Dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2019 (PDF, 791 kB)
Rozpočtový výhled obce Slatina pro rok 2020, 2021 a 2022 (PDF, 159 kB)