Vyvěšeno dne: 5.1.2018 / Sejmuto dne:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2018

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 260
DPFO /OSVČ/ 1112 10,6
DPFO - srážka 1113 22
DPPO 1121 260
DPH 1211 510
Daň z nemovitosti 1511 150
Popl. za kom. odp. 1337 45
Popl. ze psů 1341 0,9
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1351 4
Dotace KÚPK státní správa 4112 60,9
Daňové příjmy a poplatky   1 324,4
Les - těžba 2111 550
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru 2343 150
Pronájem pozemků 2131 20
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) 2329 10
Příjmy z úroků 2141 0,3
Běžné příjmy   730,3
PŘÍJMY CELKEM   2 054,7
VÝDAJE položka v tis. Kč
pěstební činnost 1031 120
les - těžba 1032 135
správa lesa 1036 90
údržba cest (opravy, posyp) 2212 170
dopravní obslužnost 2221 4,1
odpadní vody, kanalizace 2321 276,9
opravy rybníků 2341 110
ost. neinv. transf. 6409 5
věcné dary - jubilea 3399 15
kulturní akce 3319 60
veřejné osvětlení 3631 30
komunální odpad 3722 75
nebezp. odpad 3721 25
komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 22
neinv. transf. FO 4349 4
SDH 5512 50
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 150
opravy majetku OÚ 6171 150
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 450
Bankovní poplatky  6310 9
ost.náklady s odpady 3729 5,7
územní plán 3635 80
likvidace bioodpad 3726 18
VÝDAJE CELKEM   2 054,7
SCHODEK ROZPOČTU   0

Dokumenty ke stažení:

Rozpočet obce Slatina pro rok 2018 (335 kB | PDF)