Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2017

PŘÍJMY položka v tis. Kč
Daně: DPFO z.č. 1111 230,6
DPFO /OSVČ/ 1112 6,6
DPFO - srážka 1113 25
DPPO 1121 250
DPH 1211 460
Daň z nemovitosti 1511 210
Popl. za kom. odp. 1337 45
Popl. ze psů 1341 1
Správní poplatky 1361 1
Daň z loterií 1351 4
Dotace KÚPK státní správa 4112 54,8
Daňové příjmy a poplatky   1 291
Les - těžba 2111 450,7
Kamenolom - příjem z vydobytého prostoru 2343 150
Pronájem pozemků 2131 20
Příjmy z třídení odpadu (sklo, papír, plast) 3722 10
Příjmy z úroků 2141 0,3
Běžné příjmy   631
PŘÍJMY CELKEM   1 922
VÝDAJE položka v tis. Kč
pěstební činnost 1031 150
les - těžba 1032 105
správa lesa 1036 90
údržba cest (opravy, posyp) 2212 50
dopravní obslužnost 2221 4,1
odpadní vody, kanalizace 2321 255,9
opravy rybníků 2341 88
ost. neinv. transf. 6409 3
věcné dary - jubilea 3399 15
kulturní akce 3319 45
veřejné osvětlení 3631 30
komunální odpad 3722 75
nebezp. odpad 3721 25
komunál. odp. plast, sklo, papír 3723 22
neinv. transf. FO 4349 4
SDH 5512 50
ZO (mzdy, zdravotní a soc. pojištění, cestovní náhr.) 6112 150
opravy majetku OÚ 6171 150
MS (plyn, elektřina, DPP, služby, materiál, zeleň, ...) 6171 446
Bankovní poplatky  6310 9
ost.náklady s odpady 3729 5
územní  plán 3635 150
VÝDAJE CELKEM   1 922
SCHODEK ROZPOČTU   0

Dokumenty ke stažení:

Návrh rozpočtu obce Slatina pro rok 2017 (PDF, 933 kB)