Závěrečný účet obce Slatina za rok 2014

Hospodaření obce Slatina se v roce 2014 řídilo schodkovým rozpočtem. V průběhu roku bylo schváleno 6 rozpočtových opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 2.402 088,26 tj. 100,65 % plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 2.971 122,17 tj. 88,62% plnění upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY

SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 1.199 870,- 1.425 370,- 1.431 610,44,- 100,44
nedaňové příjmy 351.730,- 581.634,- 590.803,82,- 101,58
přijaté dotace 54.400,- 379.674,- 379.674,- 100,00
CELKEM 1.606 000,- 2.386 678,- 2.402 088,26,- 100,65

Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 2.006 000,-

3.352 678,-

2.971 122,12,- 88,62
CELKEM 2.006 000,- 3.352 678,- 2.971 122,12,- 88,62

Obec Slatina nepřijala v roce 2014 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenou příspěvkovou organizaci, ani nevykonává hospodářskou činnost.

Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2014 je zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření Krajského úřadu Plzeňského kraje.

Vyšší výdaje byly kryty zůstatkem peněžních prostředků na běžném účtu obce.

Údaje o plnění rozpočtu příjmů, výdajů a o dalších finančních operacích v plném členění podle rozpočtové  skladby jsou k nahlédnutí na ObÚ /výkaz  FIN  2-12/.

Dokumenty ke stažení:

Závěrečný účet obce Slatina za rok 2014 (PDF, 135kB)
Zpráva auditora (PDF, 5,35MB)