Závěrečný účet obce Slatina za rok 2008

Hospodaření obce Slatina se v roce 2008 řídilo vyrovnaným rozpočtem. V průběhu roku bylo scháleno rozpočtové opatření.

Skutečné příjmy činily Kč 3 116 895,15 tj. 98,25% plnění upraveného rozpočtu.

Výdaje činily Kč 4 505 763,02 tj. 101,0% upraveného rozpočtu.

Rozpočtové příjmy

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
daňové příjmy 807 000,- 1 422 000,- 1 445 808,69 101,7
nedaňové příjmy 1 595 500,- 1 663 000,- 1 580 658,46 95
kapitálové příjmy 2 000,- 2 000,- 2 000,- 100
přijaté dotace 7 200,- 88 200,- 88 400,- 100,3
CELKEM 2 411 700,- 3 175 200,- 3 116 895,15

98,2


Rozpočtové výdaje

ROZPOČTOVÉ POLOŽKY SCHVÁLENÝ ROZPOČET ROZPOČTOVÉ ZMĚNY SKUTEČNOST % PLNĚNÍ
běžné výdaje Kč 1 576 200,- 2 923 500,- 2 966 339,02 101,5
kapitálové výdaje 835 500,- 1 539 500,- 1 539 424,- 100
CELKEM 2 411 700,- 4 463 000,- 4 505 763,02 101K vyrovnání rozpočtu o částku Kč 1 287 800,- byly použity finanční zdroje z roku 2008, kdy byla již plánovaná investiční akce - místní komunikace v nákladu Kč 1 945 970,-. Obec Slatina nepřijala v roce 2008 žádný úvěr ani půjčku, nemá zřízenu žádnou příspěvkovou organizaci. Součástí závěrečného účtu obce Slatina za rok 2008 je i zpráva auditora.