Územní rozhodnutí o zněně využití území pro účel změny druhu pozemků

Obec Slatina, IČO: 43313906, Slatina 62, 341 01 Horažďovice (dále jen "žadatel") podal dne 26.6.2017 žádost o vydání územního rozhodnutí o změně využití území za účelem:

změny druhu pozemků

na pozemku parc. č. 283/15, 283/16 v katastrální území Slatina u Horažďovic.

Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle §13 odst. 1. písm. c) zákona číslo 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 a 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o změně využití území, kterou dne 12.10.2017 schválil vydáním rozhodnutí o změně využití území. 

Související dokumenty:

Územní rozhodnutí o zněně využití území pro účel změny druhu pozemků (924 kB | PDF)
Oznámení zahájení územního řízení a pozvání k veřejnému ústnímu jednání (993 kB | PDF)