Rozhodnutí o umístění stavby - „Slatina - kanalizace východ“

Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice
Odbor výstavby a územního plánování

Váš dopis ze dne: 13.6.2016
Naše č.j.: MH/03224/2017
Spisová značka: MH/09450/2016/OVÚP/Pa

Dle rozdělovníku
Vyřizuje: Panušková
Telefon: 371 430 543
E-mail: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.

Datum: 2.3.2017

ROZHODNUTÍ
ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Výroková část:
Městský úřad Horažďovice, odbor výstavby a územního plánování, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 13.6.2016 podal Obec Slatina, IČO 43313906, Slatina 62, 341 01 Horažďovice, kterou zastupuje Projektová kancelář, Ing. Jiří Tägl, IČO 03418219, Měchurova 354, 339 01 Klatovy (dále jen „žadatel“), a na základě tohoto posouzení:
I. Vydává podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

ROZHODNUTÍ O UMÍSTĚNÍ STAVBY
„Slatina - kanalizace východ“

(dále jen "stavba") na pozemku st. p. 43/1 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44/2 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44/17 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 44/20 (zastavěná plocha a nádvoří), st. p. 93 (zastavěná plocha a nádvoří), parc. č. 31/1 (zahrada), parc. č. 31/2 (zahrada), parc. č. 1159/1 (ostatní plocha), parc. č. 1159/3 (ostatní plocha), parc. č. 1159/11 (ostatní plocha), parc. č. 1159/12 (ostatní plocha), parc. č. 1159/13 (ostatní plocha), parc. č. 1159/19 (ostatní plocha), parc. č. 2008/4 (ostatní plocha), parc. č. 2009/2 (zahrada), parc. č. 2096/1 (ostatní plocha), parc. č. 2130/3 (zahrada), parc. č. 2130/4 (zahrada), parc. č. 2146 (ostatní plocha), parc. č. 2147/1 (ostatní plocha), parc. č. 2147/2 (ostatní plocha) v katastrálním území Slatina u Horažďovic.

Druh a účel umisťované stavby:

  • Vodní dílo.
  • Stavba řeší odvedení splaškových vod v části obce Slatina, z dosud nenapojených nemovitostí, oddílnou veřejnou kanalizací se zakončením v čistírně odpadních vod (ČOV) v jihovýchodní části obce Slatina.

Podrobné informace v níže přiloženém rozhodutí o umístění stavby.

Ke stažení: rozhodnuti_o_umisteni_stavby_kanalizace_vychod (320 kB | PDF)