Panorama - 05/2024

Zprávy ze Slatiny

Jednání zastupitelstva obce ze dne 11. 12. 2023

 • Schválilo rozpočet na rok 2024 jako schodkový, příjmy 3.751 000,- Kč, výdaje 4.457 000,- Kč. Schodek rozpočtu 706.000,- Kč bude kryt finančními prostředky minulých let
  vzalo na vědomí dodatek smlouvy s firmou Marius Pedersen a.s. Hradec Králové. Navýšení ceny za svoz směsného komunálního odpadu z 3.420,- Kč na 3.675,- Kč a novou výši DPH
 • Schválilo „Smlouvu o výkonu funkce editora dat dopravní a technické infrastruktury ve vlastnictví obcí v digitální technické mapě kraje“ s Plzeňským krajem
 • Schválilo odměnu webmasterovi obce ve výši 5 000 Kč za výsledky „Zlatého erbu 2023“
 • Zrušilo Obecně závaznou vyhlášku o pohybu psů a jiného zvířectva na veřejných prostranstvích k zabezpečení záležitostí veřejného pořádku pro nezákonnost č. 1/2005

Získané dotace v roce 2023

 • 498 219,- Kč dotace MZE Praha – lesy
 • 243 777,- Kč dotace SFŽP Praha – výsadba stromů
 • 139.000,- Kč územní plán Plzeňský kraj
 • 100.000,- Kč oprava komunikací Plzeňský kraj
 • 10 000,- Kč Slatinské léto Plzeňský kraj
 • 13 000,- Kč pojízdná prodejna Plzeňský kraj
 • 1.003.996,- Kč celkem

Oprava místní kapličky

Firma STAFIS KT s.r.o., Pačejov dokončila opravu místní kapličky, která je z roku 1865. Je položena nová dlažba, venkovní nátěr fasády, izolace, oprava soklu a nátěr zvoničky. Na jaře bude opraveno okolí a provedeny drobné opravy vnitřní i vnější části oken, parapetů a nová výzdoba oltáře.

Tříkrálová sbírka

Také v letošním roce jsme se mohli setkat s malými koledníky, kteří v neděli 7. ledna 2024 přišli popřát k našim dveřím. Poděkování patří paní Jaroslavě Chalupné, která každoročně tuto akci s Charitou Horažďovice pro naši obec připravuje. Do pokladničky se tentokráte vybralo rekordních 5.410,- Kč. Vám všem, kteří jste přispěli, patří velký dík.

SDH Slatina – dopravní automobil

V úterý 30. ledna 2024 byl předán firmou Auto Vinkler, s.r.o, Písek dopravní automobil Ford Transit Kombi obci Slatina. Auto je určené Sboru dobrovolných hasičů. Dotace Plzeňského kraje 300.000,- Kč byla vyplacena již v roce 2022. Druhá z dotací od Ministerstva vnitra České republiky 450.000,- Kč by měla být vyplacena v tomto roce. Obec uhradila ze svého rozpočtu celkem 495.924,- Kč.

Územní plán

6. března 2024 v 16:00 hodin je pořizovatelem MěÚ Horaźďovice, odborem výstavby a územního plánování, svoláno „Veřejné projednání upraveného a posouzeného Návrhu územního plánu Slatina“. Pozvánku obdržely okolní obce, dotčené orgány, krajský úřad, fyzické a právnické osoby. Občané budou informováni rozhlasem a na stránkách obce Slatina.

Slatina, KT, Obec – NN

Ve čtvrtek 7. března 2024 v 9:00 hodin se bude konat veřejné ústní jednání ve věci umístění stavby s názvem „ Slatina,KT obec – NN. Z důvodu dožití venkovního vedení nízkého napětí bude provedena pokládka zemních kabelů NN, které staré vedení nahradí. Stávající odběry elektrické energie budou přepojeny přes nově osazené kabelové skříně. Sloupová trafostanice bude nahrazena kioskovou.

Oslava Mezinárodního dne žen

Na 9. března 2024 připravuje SDH Slatina společně s obcí tradiční oslavu MDŽ. K tanci a poslechu bude tentokrát vyhrávat kapela Harmony. Připraveno bude malé občerstvení a tradiční tombola pro ženy.

Odpadové hospodářství – zpráva za rok 2023

Náklady:

 • Komunální odpad 58.230,61 Kč
 • Odvoz skla 2.748,50 Kč
 • Odvoz plast 37.874,75 Kč
 • Odvoz papír 30.291,00 Kč
 • Sběrný dvůr 56.519.30 Kč
 • Celkem: 185.664,16 Kč

Příjmy:

 • Platby občané: 61.833,00 Kč
 • EKO-KOM 36.665,44 Kč
 • Příjem elektroodpad 1.400,00 Kč
 • Příjem štěpky 10.465,00 Kč
 • Celkem: 110 363,44 Kč

Možnosti snížení nákladů komunálního odpadu.

Občané:

Je třeba zlepšit kvalitu třídění odpadu, neodkládat – papír, plast, sklo, textil, stavební odpad, biologický odpad, kovové obaly, dřevo do popelnic. V obci je dostatek příslušných separačních nádob, které jsou Vám k dispozici. Dále Vás opakovaně vyzýváme k využívání služeb sběrného dvora v Horažďovicích. Náklady jsou za rok 2023 vyčísleny na 56.519,30 Kč, takže v přepočtu na jednoho občana 565,00 Kč.

Sběrný dvůr je určen pro odkládání:

 • nebezpečného odpadu: zbytků barev, lepidel, olejů, plechovek od barev, autobaterií, tonerů, léků, léčiv, agrochemikálií
 • objemného odpadu: starého nábytku, pneumatik, podlahových krytin, dřeva, textilu

Podrobné informace najdete na stránkách MěÚ Horažďovice v sekci životního prostředí.

Obec:

Dalším opatřením ke snížení komunálního odpadu je kontejner na textil, který je umístěn v zahradě obecního úřadu. Můžete do něho vkládat veškeré nepoškozené oděvy s fungujícími zipy, polštáře, záclony a větší kusy látek. Neodkládejte vlhký nebo zničený textil a koberce. Odvoz bude zajišťovat Diakonie Broumov, sociální družstvo, se kterým je připravena smlouva k podpisu. Takto odložený textil se třídí a posílá dál k využití. Větší množství starého a poškozeného textilu patří do sběrného dvora.

Dále připomínáme odkládání elektroodpadu také v zahradě obecního úřadu. Můžete zde odkládat nepotřebné ledničky, pračky, televize, sekačky, monitory, počítače, tiskárny, vysavače. Na menší elektroodpad je určen červený kontejner. Na úřadě jsou připraveny pro Vaše domácnosti tašky na třídění odpadu (papír, plast, sklo a kovy), které si můžete vyzvednou v úřední hodiny: pondělí a středa od 9:00 -11 hodin a v pátek od 18:00 – 20:00 hodin.

Jednání zastupitelstva obce ze dne 26.února 2024 a 29. dubna 2024

 • souhlasí s podáním žádosti na „Zajištění obslužnosti venkova 2024“ Plzeňského kraje – pojízdná prodejna
 • schválilo poskytnutí dotace ve výši 3.000,- Kč Nemocnici následné péče LDN Horažďovice
 • schválilo zpracování povodňového plánu obce firmou EKOPOD Ekologie podniku s.r.o. za cenovou nabídku 15.600,- Kč
 • neschválilo nabídku firmy ASIOM engiennering s.r.o Pardubice na instalaci FVE Slatina 62
 • schválilo podání dotace z PSOV Plzeňského kraje na „Opravu podlah skladů – I. etapa“ a z programu Mikrogranty Plzeňského kraje dotaci na „S!atinské léto 2024“
 • neschválilo nabídku DAS pojištění právní ochrany pro obec
 • schválilo uzavření smlouvy s Diakonií Broumov, sociální družstvo na sběr textilu
 • schválilo darovací smlouvu pro Charitu Horažďovice ve výši 5.000,- Kč na rok 2024
 • schválilo položkový rozpočet – dodatek ve výši 54.708,- Kč na opravu kapličky firmě STAFIS KT, s.r.o , Pačejov nádraží 71
 • neschválilo změny v odměňování u neuvolněných členů zastupitelstva
 • schválilo „Smlouvu o poskytnutí účelové dotace na zajištění dopravní obslužnosti území Plzeňského kraje“ ve výši 5.100,- Kč
 • neschválilo podporu Linky bezpečí, z.s.
 • vzalo na vědomí informaci o schválení dotace na akci „Oprava podlah obecních skladů – I. etapa“ Plzeňského kraje ve výši 350.000,- Kč
 • vzalo na vědomí poskytnutí účelového finančního daru soutěže Zlatý erb 2024 Plzeňským krajem ve výši 25.000,- Kč
 • vzalo na vědomí dokončení „Územního plánu Slatiny“, po vyřešení námitek
 • vzalo na vědomí dokončení projektu akce „Slatina splašková kanalizace a ČOV“ a podání žádosti o koordinované stanovisko MěÚ Horažďovice
 • schválilo směnu pozemků 2061/1 a 325/1,325/2 v k.ú. Slatina u Horažďovic z důvodu změny používané cesty
 • schválilo smlouvu o dílo na akci „Oprava podlah obecních skladů – I. etapa“ s firmou STAVBY ŠAFANDA s.r.o. čp. 69, 34101 Chanovice

Dále jsme v minulém vydání Panoramy upozorňovali na kontejner na textil. Ten je umístěn v zahradě obecního úřadu vedle zadního vchodu. Využívejte možnost odkládání, nedávejte textil do popelnic, kam nepatří.

Oslava MDŽ 9. března 2024

Sbor dobrovolných hasičů Slatina společně s vedením obce uspořádal pro ženy oslavu Mezinárodního dne žen v sále obecního úřadu. Přišli domácí, chalupáři a místní rodáci, kteří bydlí mimo Slatinu, ale rádi se k nám vracejí. Po celý večer vyhrávala skupina Harmony ze Sušice. Každá z přítomných žen dostala petrklíč, malé občerstvení a lístek do tomboly. Byla dobrá nálada, hodně se tančilo, a tak nezbývá než poděkovat za uspořádání této tradiční jarní akce místním hasičům.

Zlatý erb 2024

V pondělí 25. března 2024 probíhal ceremoniál Zlatého erbu o nejlepší webové stránky měst a obcí Plzeňského kraje. Pozvánku na akci obdržela také naše obec. Webmaster Petr Vápeník se z pracovních důvodů omluvil. Za webové stránky obcí I. typu jsme získali 2. místo a finanční částku 15.000,- Kč. Vítězem se stala obec Zbůch a třetí místo obsadila obec Klenčí pod Čerchovem. Obec Slatina se umístila na 1. místě v kategorii „Cena veřejnosti“ pro nejlepší webové stránky obce, která není obcí s rozšířenou působností. Získala finanční částku 10.000,- Kč na vzdělávání a rozvoj obce v oblasti informačních technologii. Petrovi Vápeníkovi patří naše velké poděkování za jeho vzorné vedení webových stránek obce. Je to ta nejlepší propagace naší obce v kraji.

Velikonoce ve Slatině

Také v letošním roce se o Velikonocích ve Slatině sešly děti a koledováním připomněly velikonoční zvyklosti. Jejich radost z vykoledovaných dárků byla jako vždy veliká. Je to pěkná tradice, která k vesnici patří. Děti začínají na „Zelený čtvrtek“ modlitbou „Otčenáš“ před kapličkou. Pokračují ke křížku u čp. 30 a ke křížku u silnice na konci Slatiny vedle čp. 43. Dále se modlí u Pána Ježíše a zpět se vracejí k místní kapličce. Končí ráno na „Bílou sobotou“ koledováním u každého  domu ve vesnici. Krátce Vás seznámíme s historií křížků čp. 30 a 43.

Křížek na návsi před čp. 30

Tento křížek má letopočet 1883 a váže se k bývalé rodině Rybákových čp. 30 a dále k velkému požáru slatinského statku v roce 1883, kdy celý statek vyhořel a byl znovu postaven v barokním slohu. V té době byl majitelem statku rytíř Dr. Eduard Doubek. František Rybák hospodařil na chalupě a v letech 1873-75. Byl starostou Slatiny. Při velkém požáru slatinského statku přišel o život. Po přestavbě si statek zachoval stejnou podobu až do současnosti. Posledním majitelem statku byl od roku 1910 do roku 19454 baron Goldegg. Posledním správcem na statku byl od roku 1927 do roku 1946 pan Sýkora. Pak byl statek znárodněn. Křížek připomíná nejen smrt Františka Rybáka, ale i velký požár slatinského statku.

Křížek u silnice vedle čp. 43

Křížek je po pravé straně za Kolářů čp. 43. Je vyšší, protáhlý, nemá žádný letopočet a váže se na dokončení nové okresní silnice Horažďovice-Babín-Svéradice-Slatina v roce 1925. Křížek stojí na kraji u polní cesty a dostal pojmenování „velikonoční“. Roku 1928 kolem nové silnice nechal Obecní úřad ve Slatině vysázet až po Hostelín třešňovou alej. Ta zde v současné době již není. Žulové podstavce křížků v okolí Slatiny ručně vysekávali ze slatinské žuly slatinští kameníci v lomu na Hradcích. Dříve bylo celé dny až do pozdního večera slyšet ťukání z lomu při těžké práci, kterou ukončilo zvonění klekání z kapličky na návsi.

Pozvánka na „Slatinské léto 2024“

Na sobotu 3. srpna 2024 se připravuje další ročních „Slatinského léta“. V odpoledních hodinách tentokráte zahraje dechová hudba „OTAVANKA“ z Horažďovic a večer skupina „EVENGERS“. Občerstvení bude letos zajišťovat paní Karla Pružincová z Kasejovic. Pro děti nebude chybět dětský koutek a malování na obličej. Opět bude slosování vstupenek o ceny. Srdečně Vás zveme na akci a budeme si přát lepší počasí než tomu bylo v minulém roce.

Zpracovala: Marie Šolcová